W artykule przedstawiono sposób uzupełniania sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, na przykładzie podmiotu eksportującego opakowania.

Od 1 stycznia 2020 roku, sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi składamy wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Uwaga! Możliwość przesłania sprawozdania w BDO posiada tylko użytkownik główny.

Aby uzupełnić sprawozdanie należy wejść na stronę: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/User/Login/Login a następnie zalogować się jako użytkownik główny poprzez naciśnięcie „Zaloguj się przez login.gov.pl” i wybranie przyjętego przez nas sposobu logowania: Profil Zaufany, e-dowód lub bank.

źródło: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

 

Po zalogowaniu, na stronie głównej, należy wskazać podmiot, dla którego będziemy uzupełniać sprawozdanie. Z tabeli wybieramy intersującą nas firmę, naciskamy przycisk „Opcje” i na liście wybieralnej klikamy „wybierz >”.

źródło: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

 

Sprawozdania dotyczące opakowań, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach (art. 76 ust. 1 pkt 1) składamy dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, dlatego po wybraniu podmiotu, dla którego chcemy sporządzić sprawozdanie wyszukujemy w tabeli siedzibę tego podmiotu i ponownie w „Opcje” zaznaczamy „wybierz >”.

źródło: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

 

Z menu po lewej stronie wyszukujemy zakładki „Sprawozdawczość”, rozwijamy ją poprzez wciśnięcie „\/” i wybieramy „Sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami”. Wyświetli nam się lista sprawozdań (pusta jeżeli do tej pory nie było wysyłane żadne sprawozdanie) oraz zielone pole „+ Nowe sprawozdanie”.

źródło: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

 

Po wciśnięciu pola "Nowe sprawozdanie" wybieramy okres sprawozdawczy (2019 ROK), jako adresata odnajdujemy w wyszukiwarce odpowiedni Urząd Marszałkowski, tj. właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, dla którego uzupełniamy sprawozdanie lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (należy wpisać jedną z informacji: nazwa, adres, NIP).

W „Tabela 1. Rodzaj podmiotu i dane podmiotu składającego sprawozdanie” zaznaczamy w odpowiednich kwadratach rodzaj podmiotu (w naszym przykładzie będzie to opcja: „Wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”).

źródło: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

 

Na końcu wpisujemy dane podmiotu składającego sprawozdanie (naszej firmy), podajemy e-mail służbowy (oraz opcjonalnie nr telefonu) i wciskamy „Zapisz”.

Po wciśnięciu „Zapisz” pojawi się nam się sprawozdanie ze spisem działów i tabel, które można dodać, usunąć lub edytować poprzez wybranie przycisku „Opcje”. W naszym przypadku (eksport opakowań) przechodzimy do Działu II pod nazwą „Opakowania” i dodajemy „Tabela 3. Informacja o wywiezionych za granicę opakowaniach”.

źródło: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

 

Na stronie wyświetlą nam się rodzaje materiałów, z jakich zostały wykonane opakowania, które zostały wywiezione za granicę. Zaznaczamy odpowiednio „Tak” lub „Nie” w zależności od tego czy dane opakowanie eksportowaliśmy w poprzednim roku kalendarzowym, czy nie było ono wywiezione za granicę. W przypadku wybrania opcji „Tak” musimy uzupełnić dodatkowo 3 obowiązkowe pola: „Masa wywiezionych za granicę opakowań: 1) jednorazowych w tonach [Mg], 2) wielokrotnego użytku w tonach [Mg], 3) ogółem w tonach [Mg]”. Po uzupełnieniu danych wciskamy „Zapisz”.

źródło: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

 

UWAGA: Opakowanie wielokrotnego użytku jest to opakowanie posiadające właściwości fizyczne i charakterystykę pozwalające co najmniej na jego dwukrotne zastosowanie do tego samego celu, do którego opakowanie zostało pierwotnie przeznaczone, z pomocą lub bez pomocy wyrobów pomocniczych dostępnych na rynku umożliwiających powtórne wykorzystanie opakowania. Opakowanie to staje się odpadem opakowaniowym z chwilą, gdy przestaje być wyrobem wielokrotnego użytku.

Analogicznie postępujemy w przypadku wytworzonych opakowań (pustych) i/lub przywiezionych z zagranicy opakowań (pustych), z tym, że na stronie gdzie mamy listę działów i tabele wybieramy odpowiednio: „Tabela 1. Informacja o wytworzonych opakowaniach” i/lub: „Tabela 2. Informacja o przywiezionych z zagranicy opakowaniach”.

Po uzupełnieniu wszystkich rubryk dotyczących prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę oraz sprawdzeniu poprawności danych wprowadzonych do systemu możemy złożyć sprawozdanie.

źródło: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

 

UWAGA: Jeżeli użytkownikiem głównym uzupełniającym sprawozdanie nie jest osoba reprezentująca firmę (osoby wskazane w KRS lub CEIDG) wówczas wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa (wzór można znaleźć pod adresem www: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/files/pelnomocnictwo-wzor-BDO.pdf) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, którą uiszcza się na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
System przyjmuje dokumenty z rozszerzeniem „.pdf” oraz „.zip”. Wielkość pliku jest ograniczona.

Dla złożonego sprawozdania (status „Złożone”), z poziomu listy sprawozdań możemy:
1)    pobrać urzędowe poświadczenie odbioru (potwierdzenie złożenia sprawozdania) - wybieramy „Opcje”, a następnie „Pobierz UPO”,
2)    sporządzić korektę - „Opcje”, „Utwórz korektę”.


Bibliografia:

  1. Instrukcja składania sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Wersja dokumentu: 1.0, Data obowiązywania od: 2020-06-01
  2. PYTANIA I ODPOWIEDZI, SPRAWOZDANIA, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, strona www: https://bdo.mos.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi (dostęp: 14.07.2020 r.)Wróć